E-ISSN 2651-3455 (Online) | ISSN 2630-5593 (Print)
THE RISK ASSESSMENT OF SUDDEN DEATH AMONG CHILDREN BEFORE PARTICIPATION IN SPORTS [anatol j fm]
anatol j fm. 2018; 1(1): 33-33 | DOI: 10.5505/anatoljfm.2018.35744

THE RISK ASSESSMENT OF SUDDEN DEATH AMONG CHILDREN BEFORE PARTICIPATION IN SPORTS

Hüseyin Dağ1, Atilla Alp Gözübüyük2, Meriç Ocal1, Ahmet İrdem1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Mardin Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,Mardin, Türkiye

Amaç: Sportif alanda gerçekleşen beklenmedik ölümleri azaltmak için bazı stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır. Spor yapacak ani kardiyak ölüm adaylarının olay gerçekleşmeden önce saptanarak yarışmalı sporlardan men edilmesi bu stratejinin en önemli halkasıdır. Çalışmamızda spor raporu için aile hekimliği polikliniklerine başvuran ve rapor için hastanemize yönlendirilen hastalarımız retrospektif olarak değerlendirilerek ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve EKG ile birlikte Ekokardiyografinin yapılmasının gerekli olup olmadığını tartışmaya çalıştık.
Yöntem: Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup, Nisan 2016–Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve spor öncesi sağlık raporu almak için Çocuk Kardiyolojisi polikliniğine aile hekimlerince yönlendirilen çocuk olgular dahil edilmiştir.Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16.0 programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 974 çocuk dahil edildi. Bunların 661’i erkek (%67.9), 313’ü (%32.1) kız idi. Çalışmaya dahil edilen çocukların yaş ortalaması 11.38±3, kızların yaş ortalaması 11.6±3, erkeklerin yaş ortalaması 11.29±2.99 idi. Hastalarımızın 30(%3.8) tanesinde Amerikan Kalp Akademisi taramasına göre bulguya rastlanılmasına rağmen sadece 1 tanesinde ekokardiyografide patoloji saptandı. 974 hastanın 6(%0.4) tanesine spor yapamaz raporu verildi. Başvuran hastalarımızın kalp ritmleri %83.3 sinüs ritmi, %15.9 sinüs aritmisi, %0.4 sinüs taşikardisi, %0.2 ventriküler ekstra atımlara, %0.2 uzun QT ritmindeydi
Sonuç: Kişilerin spora başlamadan önce taramadan geçmesi gerektiği bir gerçektir. Ancak bu taramanın ne şekilde yapılacağı halen tartışmalıdır. Spora katılım öncesi muayenelerin temel amacı ani kardiyak ölüme neden olabilecek, altta yatan ve gizli kalmış kardiyovasküler bir anormalliğin ortaya çıkarılmasıdır. Spora katılım öncesi değerlendirmelerinde temel olan öykü, aile öyküsü, fizik muayene bulgularına eklenecek EKG ve/veya EKO değerlendirmesinin morbidite ve mortaliteyi azaltmaya olan katkısı yadsınamaz. Spor yapacak ani kardiyak ölüm adaylarının olay gerçekleşmeden saptanarak spordan men edilmesi bu stratejinin en önemli halkasıdır. Çalışmamızda 974 hasta değerlendirilmiş olup 6 hastamız spordan men edilmiştir. uzun QT Sendromlu 2 hastamız EKG ile, 4 hastamız ise (aort kök dilatasyou) EKO ile tespit edilmiştir. Spor öncesi değerlendirme ile ilgili dünyada konsensus sağlanılmış değildir.özellikle akraba evliliklerinin sık olduğu ve konjenital kalp hastalığı riskinin yüksek
olduğu bizim ülkemizde spor öncesi değerlendirme raporlarına ekokardiyografi bir tarama testi olarak eklenebilir.


Hüseyin Dağ, Atilla Alp Gözübüyük, Meriç Ocal, Ahmet İrdem. THE RISK ASSESSMENT OF SUDDEN DEATH AMONG CHILDREN BEFORE PARTICIPATION IN SPORTS. anatol j fm. 2018; 1(1): 33-33

Corresponding Author: Hüseyin Dağ
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale